Therapeutic Targeting of CDK7 Suppresses Tumor Progression in Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Therapeutic Targeting of CDK7 Suppresses Tumor Progression in Intrahepatic Cholangiocarcinoma

Authors: Hua-Dong Chen, Chen-Song Huang, Qiong-Cong Xu, Fuxi Li, Xi-Tai Huang, Jie-Qin Wang, Shi-Jin Li, Wei Zhao & Xiao-Yu Yin

Citation: Chen, H.-D., Huang, C.-S., Xu, Q.-C. et al. Therapeutic Targeting of CDK7 Suppresses Tumor Progression in Intrahepatic Cholangiocarcinoma. Int J Biol Sci. (2020). doi:10.7150/ijbs.39779

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top