TNN is first linked to auditory neuropathy

TNN is first linked to auditory neuropathy

Author: Fei Lu1, Pengfei Liang1, Bei Fan1, Qingwen Zhu, Tao Xue, Zhenzhen Liu, Renfeng Wang, Yukai Zhang, Xinyu Zhang, Wei Li, Shujuan Wang, Jun Chen, DingjunZha

Citation: Lu, F., Liang, P., Fan, B. et al. TNN is first linked to auditory neuropathy. Biochem Biophys Res Commun. (2022). https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2022.09.081

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top