TriBAFF-CAR-T cells eliminate B-cell malignancies with BAFFR-expression and CD19 antigen loss

TriBAFF-CAR-T cells eliminate B-cell malignancies with BAFFR-expression and CD19 antigen loss

Authors: Guangchao Li, Qing Zhang, Zhi Liu, Huijuan Shen, Yangmin Zhu, Zhao Zhou, Wen Ding, Siqi Han, Jie Zhou, Ruiming Ou, Min Luo & Shuang Liu

Citation: Li, G., Zhang, Q., Liu, Z. et al. TriBAFF-CAR-T cells eliminate B-cell malignancies with BAFFR-expression and CD19 antigen loss. Cancer Cell International. (2021). https://doi.org/10.1186/s12935-021-01923-x

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top