Dose escalation PET imaging for safety and effective therapy dose optimization of a bispecific antibody

Dose escalation PET imaging for safety and effective therapy dose optimization of a bispecific antibody

Authors: Yan Wang, Donghui Pan, Chenrong Huang, Bingliang Chen, Mingzhu Li, Shuaixiang Zhou, Lizhen Wang, Min Wu, Xinyu Wang, Yicong Bian, Junjie Yan, Junjian Liu, Min Yang & Liyan Miao

Citation: Wang, Y., Pan, D., Huang, C. et al. Dose escalation PET imaging for safety and effective therapy dose optimization of a bispecific antibody. MAbs. (2020). DOI: 10.1080/19420862.2020.1748322

Used in this study: humanized B-hCD47 mice

Read entire article

Share:

Back to top