IBI112, a selective anti-IL23p19 monoclonal antibody, displays high efficacy in IL-23-induced psoriasiform dermatitis

IBI112, a selective anti-IL23p19 monoclonal antibody, displays high efficacy in IL-23-induced psoriasiform dermatitis

Authors: Li Li, Zhihai Wu, Min Wu, Xuan Qiu, Yue Wu, Zhihui Kuang, Li Wang, Ta Sun, Yang Liu, Shuai Yi, Hua Jing, Shuaixiang Zhou, Bingliang Chen, Dongdong Wu, Weiwei Wu & Junjian Liu

Citation: Li, L., Wu, Z., Wu, M. et al. IBI112, a selective anti-IL23p19 monoclonal antibody, displays high efficacy in IL-23-induced psoriasiform dermatitis. Int. Immunopharmacol. (2020). https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.107008

Read entire article

Share:

Back to top