Tislelizumab uniquely binds to the CC’ loop of PD-1 with slow-dissociated rate and complete PD-L1 blockage

Tislelizumab uniquely binds to the CC’ loop of PD-1 with slow-dissociated rate and complete PD-L1 blockage

Authors: Yuan Hong, Yingcai Feng, Hanzi Sun, Bo Zhang, Hongfu Wu, Qing Zhu, Yucheng Li, Tong Zhang, Yilu Zhang, Xinxin Cui, Zhuo Li, Xiaomin Song, Kang Li, Mike Liu & Ye Liu

Citation: Hong, Y., Feng, Y., Sun, H. et al. Tislelizumab uniquely binds to the CC’ loop of PD-1 with slow-dissociated rate and complete PD-L1 blockage. FEBS Open Bio. (2021). https://doi.org/10.1002/2211-5463.13102

Used in this study: humanized B-hPD-1 mice

Read entire article

Share:

Back to top