Two novel human anti-CD25 antibodies with antitumor activity inversely related to their affinity and in vitro activity

Two novel human anti-CD25 antibodies with antitumor activity inversely related to their affinity and in vitro activity

Authors: Deyong Song,  Xiu Liu,  Chuangchuang Dong,  Qiaoping Wang,  Chunjie Sha,  Chuan Liu,  Zhenfei Ning,  Jing Han,  Hong Liu,  Mengqi Zong,  Yanyan Zhao,  Ying Li,  Guangsheng Liu,  Xin Shao &  Changlin Dou

Citation: Song, D., Liu, X., Dong, C. et al. Two novel human anti-CD25 antibodies with antitumor activity inversely related to their affinity and in vitro activity. Sci Rep 11, 22966 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02449-y

Used in this study: humanized B-hIL2RA mice

Read entire article

Share:

Back to top