B-hIL2RB/hIL2RG/hIL15/hIL15RA mice

Basic Information

Common Name
B-hIL2RB/hIL2RG/hIL15/hIL15RA mice
Background
C57BL/6
Catalog Number
111866