A novel human anti-TIGIT monoclonal antibody with excellent function in eliciting NK cell-mediated antitumor immunity

A novel human anti-TIGIT monoclonal antibody with excellent function in eliciting NK cell-mediated antitumor immunity

Authors: Dong Han, Yinfeng Xu, Xinping Zhao, Yunyun Mao, Qinglin Kang, Weihong Wen, Xiaoyan Yu, Lei Xu, Fujia Liu, Mengyao Zhang, Jiazhen Cui, Zhang Wang, Zhixin Yang, Peng Du & Weijun Qin

Citation: Han, D., Xu, Y., Zhao, X. et al. A novel human anti-TIGIT monoclonal antibody with excellent function in eliciting NK cell-mediated antitumor immunity. Biochem Biophys Res Commun. (2021). https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.12.013

Used in this study: humanized B-hTIGIT mice; double humanized B-hPD-1/hTIGIT mice

Read entire article

Share:

Back to top