Betaine prevented high-fat diet-induced NAFLD by regulating the FGF10/AMPK signaling pathway in ApoE -/- mice

Betaine prevented high-fat diet-induced NAFLD by regulating the FGF10/AMPK signaling pathway in ApoE -/- mice

Authors: Weiqiang Chen, Xiaoli Zhang, Minwen Xu, Lixia Jiang, Min Zhou, Wenjun Liu, Zhijun Chen, Yucai Wang, Qingyan Zou & Liefeng Wang

Citation: Chen, W., Zhang, X., Xu, M. et al. Betaine prevented high-fat diet-induced NAFLD by regulating the FGF10/AMPK signaling pathway in ApoE -/- mice. Eur J Nutr. (2021). https://doi.org/10.1007/s00394-020-02362-6

Used in this study: B-ApoE knockout mice

Read entire article

Share:

Back to top