Development of a bispecific antibody targeting PD-L1 and TIGIT with optimal cytotoxicity

Development of a bispecific antibody targeting PD-L1 and TIGIT with optimal cytotoxicity

Author: Zhenwei Zhong, Mengyao Zhang, Yanan Ning, Guanchao Mao, Xiaopei Li, Qi Deng, Xiaorui Chen, Dongliang Zuo, Xiangyu Zhao, Ermin Xie, Huajing Wang, Lina Guo, Bohua Li, Kai Xiao & Xiaowen He

Citation: Zhong, Z., Zhang, M., Ning, Y. et al. Development of a bispecific antibody targeting PD-L1 and TIGIT with optimal cytotoxicity. Sci Rep. (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-22975-7

Used in this study: B-hTIGIT Mice

Read entire article

Share:

Back to top