Generation of Hutat2:Fc Knockin Primary Human Monocytes Using CRISPR/Cas9

Generation of Hutat2:Fc Knockin Primary Human Monocytes Using CRISPR/Cas9

Authors: Bowen Wang, Jiahui Zuo, Wenzhen Kang, Qianqi Wei, Jianhui Li, Chunfu Wang, Zhihui Liu, Yuanan Lu, Yan Zhuang, Bianli Dang, Qing Liu, Wen Kang, Yongtao Sun

Citation: Wang, B., Zuo, J., Kang, W. Generation of Hutat2:Fc Knockin Primary Human Monocytes Using CRISPR/Cas9. Mol Ther Nuc Acids. (2018). https://doi.org/10.1016/j.omtn.2018.01.012

Used in this study: sgRNA1-6, Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top