Inhibition of UBA6 by inosine augments tumour immunogenicity and responses

Inhibition of UBA6 by inosine augments tumour immunogenicity and responses

Author: Lei Zhang, Li Jiang, Liang Yu, Qin Li, Xiangjun Tian, Jingquan He, Ling Zeng, Yuqin Yang, Chaoran Wang, Yuhan Wei, Xiaoyue Jiang, Jing Li, Xiaolu Ge, Qisheng Gu, Jikun Li, Di Wu, Anthony J. Sadler, Di Yu, Dakang Xu, Yue Gao, Xiangliang Yuan & Baokun He

Citation: Zhang, L., Jiang, L., Yu, L. et al. Inhibition of UBA6 by inosine augments tumour immunogenicity and responses. Nat Commun. (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33116-z

Used in this study: Immunodeficient B-NDG Mice

Read entire article

Share:

Back to top