MAP9 Loss Triggers Chromosomal Instability, Initiates Colorectal Tumorigenesis, and Is Associated with Poor Survival of Patients with Colorectal Cancer

MAP9 Loss Triggers Chromosomal Instability, Initiates Colorectal Tumorigenesis, and Is Associated with Poor Survival of Patients with Colorectal Cancer

Authors: Shiyan Wang, Junzhe Huang, Chuangen Li, Liuyang Zhao, Chi Chun Wong, Jianning Zhai, Yunfei Zhou, Wen Deng, Yong Zeng, Shanshan Gao, Yanquan Zhang, Guoping Wang, Xin Yuan Guan, Hong Wei, Sunny H Wong, Housheng H He, Jerry W Shay, Jun Yu

Citation: Wang S, Huang J, Li C, Zhao L, Wong CC, Zhai J, Zhou Y, Deng W, Zeng Y, Gao S, Zhang Y, Wang G, Guan XY, Wei H, Wong SH, He HH, Shay JW, Yu J. MAP9 Loss Triggers Chromosomal Instability, Initiates Colorectal Tumorigenesis, and Is Associated with Poor Survival of Patients with Colorectal Cancer. Clin Cancer Res. 2020 Feb 1;26(3):746-757. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-1611. Epub 2019 Oct 29. PMID: 31662330.

Used in this study: Gene Editing Services

Read entire article

Share:

Back to top