SARS-CoV-2 501Y.V2 variants lack higher infectivity but do have immune escape

SARS-CoV-2 501Y.V2 variants lack higher infectivity but do have immune escape

Authors: Qianqian Li, Jianhui Nie, Jiajing Wu, Li Zhang, Ruxia Ding, Haixin Wang, Yue Zhang, Tao Li, Shuo Liu, Mengyi Zhang, Chenyan Zhao, Huan Liu, Lingling Nie, Haiyang Qin, Meng Wang, Qiong Lu, Xiaoyu Li, Junkai Liu, Haoyu Liang, Yi Shi, Yuelei Shen, Liangzhi Xie, Linqi Zhang, Xiaowang Qu, Wenbo Xu, Weijin Huang, Youchun Wang

Citation: Li Q, Nie J, Wu J, Zhang L, Ding R, Wang H, Zhang Y, Li T, Liu S, Zhang M, Zhao C, Liu H, Nie L, Qin H, Wang M, Lu Q, Li X, Liu J, Liang H, Shi Y, Shen Y, Xie L, Zhang L, Qu X, Xu W, Huang W, Wang Y. SARS-CoV-2 501Y.V2 variants lack higher infectivity but do have immune escape. Cell. 2021 Apr 29;184(9):2362-2371.e9. doi: 10.1016/j.cell.2021.02.042. Epub 2021 Feb 23. PMID: 33735608; PMCID: PMC7901273.

Used in this study: Antibody Discovery Services

Read entire article

Share:

Back to top