Targeting epidermal growth factor-overexpressing triple-negative breast cancer by natural killer cells expressing a specific chimeric antigen receptor

Targeting epidermal growth factor-overexpressing triple-negative breast cancer by natural killer cells expressing a specific chimeric antigen receptor

Authors: Yan Liu, Yehui Zhou, Kuo-Hsiang Huang, Xujie Fang, Ying Li, Feifei Wang, Li An, Qingfei Chen, Yunchao Zhang, Aihua Shi, Shuang Yu & Jingzhong Zhang

Citation: Liu, Y., Zhou, Y., Huang, K-H. et al. Targeting epidermal growth factor-overexpressing triple-negative breast cancer by natural killer cells expressing a specific chimeric antigen receptor. Cell Prolif. (2020). https://doi.org/10.1111/cpr.12858

Read entire article

Share:

Back to top