BMI1 regulates multiple myeloma-associated macrophage’s pro-myeloma functions

BMI1 regulates multiple myeloma-associated macrophage’s pro-myeloma functions

Authors: Danfeng Zhang, Jingcao Huang, Fangfang Wang, Hong Ding, Yushan Cui, Yan Yang, Juan Xu, Hongmei Luo, Yuhan Gao, Ling Pan, Yu Wu, Yuping Gong, Liping Xie, Zhigang Liu, Ying Qu, Li Zhang, Weiping Liu, Wenyan Zhang, Sha Zhao, Qing Yi, Ting Niu & Yuhuan Zheng

Citation: Zhang, D., Huang, J., Wang, F. et al. BMI1 regulates multiple myeloma-associated macrophage’s pro-myeloma functions. Cell Death & Disease (2021). https://doi.org/10.1038/s41419-021-03748-y

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top