Cancer-secreted exosomal miR-1468-5p promotes tumor immune escape via the immunosuppressive reprogramming of lymphatic vessels

Cancer-secreted exosomal miR-1468-5p promotes tumor immune escape via the immunosuppressive reprogramming of lymphatic vessels

Authors: Chenfei Zhou, Wenfei Wei, Jing Ma, Yang Yang, Luojiao Liang, Yanmei Zhang, Zici Wang, Xiaojing Chen, Lei Huang, Wei Wang & Sha Wu

Citation: Zhou, C., Wei, W., Ma, J. et al. Cancer-secreted exosomal miR-1468-5p promotes tumor immune escape via the immunosuppressive reprogramming of lymphatic vessels. Mol Ther. (2021). https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2020.12.034

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top