Deficiency in the anti-apoptotic protein DJ-1 promotes intestinal epithelial cell apoptosis and aggravates inflammatory bowel disease via p53

Deficiency in the anti-apoptotic protein DJ-1 promotes intestinal epithelial cell apoptosis and aggravates inflammatory bowel disease via p53

Authors: Jie Zhang, Min Xu, Weihua Zhou, Dejian Li, Hong Zhang, Yi Chen, Longgui Ning, Yuwei Zhang, Sha Li, Mengli Yu, Yishu Chen, Hang Zeng, Li Cen, Tianyu Zhou, Xinxin Zhou, Chao Lu, Chaohui Yu, Youming Li, Jing Sun, Xiaoni Kong & Zhe Shen

Citation: Zhang, J., Xu, M., Zhou, W. et al. Deficiency in the anti-apoptotic protein DJ-1 promotes intestinal epithelial cell apoptosis and aggravates inflammatory bowel disease via p53. J Biol Chem. (2020). DOI: 10.1074/jbc.RA119.010143

Used in this study: B-p53 knockout mice

Read entire article

Share:

Back to top