Ginseng polysaccharides alter the gut microbiota and kynurenine/tryptophan ratio, potentiating the antitumour effect of antiprogrammed cell death 1/programmed cell death ligand 1 (anti-PD-1/PD-L1) immunotherapy

Ginseng polysaccharides alter the gut microbiota and kynurenine/tryptophan ratio, potentiating the antitumour effect of antiprogrammed cell death 1/programmed cell death ligand 1 (anti-PD-1/PD-L1) immunotherapy

Authors: Jumin Huang, Di Liu, Yuwei Wang, Liang Liu, Jian Li, Jing Yuan, Zhihong Jiang, Zebo Jiang, WI Wendy Hsiao, Haizhou Liu, Imran Khan, Ying Xie, Jianlin Wu, Yajia Xie, Yizhong Zhang, Yu Fu, Junyi Liao, Wenjun Wang, Huanling Lai, Axi Shi, Jun Cai, Lianxiang Luo, Runze Li, Xiaojun Yao, Xingxing Fan, Qibiao Wu, Zhongqiu Liu, Peiyu Yan, Jingguang Lu, Mingrong Yang, Lin Wang, Yabing Cao, Hong Wei & Elaine Lai-Han Leung

Citation: Huang, J., Liu, D., Wang, Y. et al. Ginseng polysaccharides alter the gut microbiota and kynurenine/tryptophan ratio, potentiating the antitumour effect of antiprogrammed cell death 1/programmed cell death ligand 1 (anti-PD-1/PD-L1) immunotherapy. Gut. (2021). http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321031

Used in this study: humanized B-hPD-1 mice

Read entire article

Share:

Back to top