GPS2 promotes erythroid differentiation by control of the stability of EKLF protein

GPS2 promotes erythroid differentiation by control of the stability of EKLF protein

Authors: Wen-Bing Ma, Xiao-Han Wang, Chang-Yan Li, Huan-Huan Tian, Jie Zhang, Jun-Jie Bi, Guang-Ming Ren, Shou-Song Tao, Xian Liu, Wen Zhang, Dong-Xu Li, Hui Chen, Yi-Qun Zhan, Miao Yu, Chang-Hui Ge, Xiao-Ming Yang & Rong-Hua Yin

Citation: Ma, W.-B., Wang, X.-H., Li, C.-Y. et al. GPS2 promotes erythroid differentiation by control of the stability of EKLF protein. Blood. (2020). https://doi.org/10.1182/blood.2019003867

Used in this study: immunodeficient B-NDG mice

Read entire article

Share:

Back to top