Targeting UHRF1-SAP30-MXD4 axis for leukemia initiating cell eradication in myeloid leukemia

Targeting UHRF1-SAP30-MXD4 axis for leukemia initiating cell eradication in myeloid leukemia

Author: Cheng-Long Hu, Bing-Yi Chen, Zijuan Li, Tianbiao Yang, Chun-Hui Xu, Ruirui Yang, Peng-Cheng Yu, Jingyao Zhao, Ting Liu, Na Liu, Bin Shan, Qunling Zhang, Junhong Song, Ming-Yue Fei, Li-Juan Zong, Jia-Ying Zhang, Ji-Chuan Wu, Shu-Bei Chen, Yong Wang, Binhe Chang, Dan Hou, Ping Liu, Yilun Jiang, Xiya Li, Xinchi Chen, Chu-Han Deng, Yi-Yi Ren, Roujia Wang, Jiacheng Jin, Kai Xue, Ying Zhang, Meirong Du, Jun Shi, Ling-Yun Wu, Chun-Kang Chang, Shuhong Shen, Zhu Chen, Sai-Juan Chen, Xiaolong Liu, Xiao-Jian Sun, Mingyue Zheng & Lan Wang

Citation: Hu, C.-L., Chen, B.-Y., Li, Z. et al. Targeting UHRF1-SAP30-MXD4 axis for leukemia initiating cell eradication in myeloid leukemia. Cell Res. (2022). https://doi.org/10.1038/s41422-022-00735-6

Used in this study: Immunodeficient B-NDG Mice

Read entire article

Share:

Back to top